Lejebetingelser hos lejmøbler.dk

 Lejebetingelser er gældende for:

Lejmøbler.dk (Nordic Home Group Aps)
Bregnerødvej 132B
3460 Birkerød
CVR: 43712772

Lejebetingelserne gælder – sammen med Lejmøbler.dk generelle vilkår og handelsbetingelser (Se lejmøbler.dk) – for enhver udlejning af effekter fra  Lejmøbler.dk (By Soft Inform Aps). Yderligere aftaler og betingelser kan aftales særskilt – og således være gældende i samspil med nærværende lejebetingelser

 Obs: Da vi er en udlejningsvirksomhed, gør vi opmærksom på, at vi IKKE er omfattet af returregler vedr. Netkøb.

 1. Forpligtelse og ansvar
  1.1 Lejer forpligter sig til at overholde nærværende lejebetingelser og har accepteret disse ved booking. Efter booking, fremsendes gældende lejeaftale i form af en ordrebekræftelse til lejer.
  1.2 Lejer forpligter sig til at drage omsorg for sagkyndig transport (Hvis selv afhentning og levering er valg), opbevaring, anvendelse og pasning af de leje artikler. Lejer bærer den fulde risiko og ansvaret for de lejede effekter i hele lejeperioden. Lejeperioden regnes fra det øjeblik, hvor de lejede effekter overdrages fra Lejmøbler.dk egen adresse, eller leveres til Lejer på aftalt adresse - og indtil det lejede er returneret og overdraget til Lejmøbler.dk på dennes adresse / aftalt adresse.

  Lejer er således – i hele lejeperioden - ansvarlig for tyveri og hærværk, alle typer af skader – hvad enten skaden er hændelig, forårsaget gennem simpel eller grov uagtsomhed, sket som følge af ukorrekt anvendelse eller betjening af det lejede, eller forsætligt påført det lejede - samt skader på Lejers eller tredjemands person. De lejede effekter er efter overdragelse til Lejer ikke omfattet af Lejmøbler.dk’s forsikring. Lejer er således ansvarlig for forsikring af de lejede effekter i den samlede lejeperiode.
  1.3 Udlejning eller udlån af de lejede effekter til tredjemand må ikke finde sted uden Lejmøbler.dk’s skriftlige samtykke og det lejede må ikke uden Lejmøbler.dks’ samtykke henstilles eller benyttes andre steder end den i lejeaftalen opgivne adresse. Lejmøbler.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at besigtige det lejede i udlejningsperioden.
  1.4 Alle lejede effekter leveres rengjort, klargjort og i forsvarlig stand fra Lejmøbler.dk. Eventuelle reklamationer over fejl og mangler ved det lejede skal ske før afbenyttelse af de lejede effekter. I modsat fald betragtes leveringen som fejlfri (telefonsvarer hele døgnet).
  1.5 Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres til Lejmøbler.dk i samme stand som ved modtagelsen, dvs. rengjort og uden fejl og mangler. Det lejede vil efter returnering til Lejmøbler.dk blive efterset, og Lejer hæfter fuldt ud for skader, mangler, mangelfuld rengøring o. lign. som konstateres ved lejemålets ophør. Evt. skader som følge af overlast, forkert behandling eller lign. samt bortkommet materiel erstattes af Lejer til gældende dagspris. Lejer må ikke foretage eller lade andre foretage reparationer eller ændringer af det lejede uden forudgående skriftligt samtykke fra Lejmøbler.dk.
  1.6 Lejer er pligtig til selv at drage omsorg for, at de lejede effekter overdrages / returneres til Lejmøbler.dk til aftalt tid. Returneres de lejede effekter ikke til aftalt tid, kan Lejmøbler.dk fakturere Lejer fuld lejeværdi pr. døgn i de 3 efterfølgende døgn. Er de lejede effekter ikke returneret efter det 3. døgn, betragtes effekterne som købt af Lejer, og faktureres denne til gældende dagspris.
  1.7 Ved Lejmøbler.dk levering af effekter til lejers oplyste adresse, sker levering max 10 m fra bil i jordplan med mindre andet er aftalt jf. ordrebekræftelsen. Opbæring, opstilling, nedtagning og nedbæring skal således særskilt aftales – bestilles online. Står Lejer selv for afhentning og returnering, skal dette ske i lukket vogn (ikke trailer). Lejer sørger – for egen risiko - selv for at læsse af og på fra anvist plads.

 2. Lejeperiode
  2.1 Hvis ikke andet er aftalt, gælder nævnte priser online på lejmøbler.dk. Har du valgt selv afhenting og levering, kan du afhente mellem 9-16 mandag-fredag. Skal leveres retur på leveringsdag senest kl. 15. Afhentes varer ikke eller leveres varer ikke retur rettidigt, opkræves 50% af det fule beløb for hver efterfølgende uge.

 3. Betaling
  3.1 Med mindre andet er særskilt aftalt, er alle priser angivet ekskl. moms – og ekskl. transport, opsætning og nedtagning. (Kan tilkøbes på kassesiden).
  3.2 Lejen for den aftalte lejeperiode betales forud via kortbetaling eller bankoverførsel til lejmøbler.dk.
  3.3 Ved langtidsleje (Mere end 30 dage) over 15.000 kr. opkræves et depositum som bestemmes fra ordre til ordre.
      3.3.1 Depositum returneres senest 8 dage efter at det lejede er returneret               til Lejmøbler.dk i overensstemmelse med afsnittet ”Forpligtelser og               ansvar” ovenfor. Eventuelle mangler, skader og mangelfuld                             rengøring m.m. modregnes i depositum.
  3.4 Effekter udleveres ikke ved manglende rettidig betaling. Ved manglende rettidig betaling annulleres lejeaftalen automatisk uden yderligere varsel. Annullering af lejeaftalen som følge af manglende rettidig betaling, betragtes som en annullering af lejeaftalen senere end 8 dage før levering.

 4. Afbestilling/annullering
  4.1 Afbestilling/annullering af lejeaftalen skal ske ved skriftlig henvendelse til Lejmøbler.dk. Afbestilling/annullering er alene gældende ved Lejmøbler.dk efterfølgende skriftlige bekræftelse.
  4.2 Ved afbestilling/annullering gælder: 
       4.2.1 Ved booking af ordre op til 20.000 kr. har lejer ret til at annullere op til 48 timer før start af lejeperiode. Annulleres der senere end 48 timer før lejeperiodens start, opkræves der 25% af det samlet beløb.
       4.2.2 Ved booking af ordre +20.000 kr. har lejer ret til at annullere op til 5                 dage før start af lejeperiode. Annulleres der senere end 5 dage før                 lejeperiodens start, opkræves der 25% af det samlet beløb.
  4.3 Eventuelle ændringer, skal ske senest 2 dage før afhentning/levering

Leje betingelser er gældende pr. 1. maj 2022